B22 Bouwkundig Teken- en Adviesbureau BV | Bouw op goed advies!
Telefoon: 075 687 11 19 | Email: info@B22.nl

Privacy Statement

Gebruiksvoorwaarden van de site
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden.
U wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen. De inhoud van de site kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurende geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Privacy.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
U heeft de mogelijkheid om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt (inclusief hyperlink en ons hierop attendeert), overeenkomst de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegeven bij verschillende gelegenheden opslaan, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u interesse toont in of offerte opvraagt voor een van onze diensten, of op een andere wijze contact heeft met de medewerkers van ons bedrijf. Echter zullen wij niet meer gegevens opslaan in onze gegevensbestanden dan strikt noodzakelijk.